ورود


مرا به خاطر بسپار

ورود از طریق سایتهای اجتماعی

ثبت نام کاربر جدید

دریافت رمز جدید


جدید ترین نت‌ها

Roomy رومی
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
خواننده / نوازنده اصلی: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
اطلاعات نت: 3 صفحه، آکروبات
ثبت شده توسط: hooman
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
bahare delneshin
ساز(ها): پیانو
ثبت شده توسط: msn_sheetexchange
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
HOW LONG
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: ROBERTO CACCIAPAGLIA
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 3 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "HOW LONG" by R. CACCIAPAGLIA. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
AVE MARIA
ساز(ها): پیانو
طبقه: کلاسیک
آهنگساز: JAQUES ARCADELT
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "AVE MARIA" by J. ARCADELT. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
STAVA MARIA DOLENTE
ساز(ها): پیانو
طبقه: کلاسیک
آهنگساز: ANTONIO LOTTI
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "STAVA MARIA DOLENTE by A. LOTTI. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
THE BEATITUDES - PIANO VERSION
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: VLADIMIR MARTYNOV
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "THE BEATITUDES" by V. MARTYNOV. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
VERDE
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: GUIDO E MAURIZIO DE ANGELIS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "VERDE" by G. & M. DE ANGELIS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
TROPICANA
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: GRUPPO ITALIANO
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "TROPICANA" by G. ITALIANA. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
THE TRUTH
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: SI SE'
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "THE TRUTH" by SI SE'. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
THE SHERIFF
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: GUIDO E MAURIZIO DE ANGELIS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "THE SHERIFF" by G. & M. DE ANGELIS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
THE HEART ASKS PLEASURE FIRST
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: MICHAEL NYMAN
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 3 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "THE HEART ASKS PLEASURE FIRST" by M. NYMAN. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
THE BEATITUDES
ساز(ها): ارگ
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: VLADIMIR MARTYNOV
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for ORGAN of the song "THE BEATITUDES" by V. MARTYNOV. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
STRUGGLE FOR PLEASURE
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: WIM MERTENS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 4 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "STRUGGLE FOR PLEASURE" by W. MERTENS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
SEYMOUR
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: STEPHEN SCHLAKS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "SEYMOUR" by S. SCHLAKS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
SENTIMENTAL
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: MIKE SIMPSON
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "SENTIMENTAL" by M. SIMPSON. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
PIANO GLASS ANGEL
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: YOANN LE DANTEC
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 4 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "PIANO GLASS ANGEL" by Y. LE DANTEC. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
OFF WE GO
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: TRENT DABBS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "OFF WE GO" by T. DABBS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
OBOE D'AMORE
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: GIAN PIERO REVERBERI
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 3 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "OBOE D'AMORE" by G. P. REVERBERI. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
O FORTUNA
ساز(ها): پیانو
طبقه: کلاسیک
آهنگساز: CARL ORFF
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "O FORTUNA" by C. ORFF. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
MOI LOLITA
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: ALIZEE'
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "MOI LOLITA" by ALIZEE'. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
ثبت شده توسط: JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
[صفحه قبلی] [صفحه بعدی]

Live Feed (Latest Sheets) Copyright © 2006-2024 – Hooman   وبلاگ | Privacy Policy | Terms and Conditions